سوالات مربوط به کشور آمریکا

با مطالعه سوالات سایر متقاضیان میتوانید دید بهتری به روند اجرای کار در موسسه دانش کسری داشته باشید. برای راحتی شما ، سوال ها را دسته بندی کرده ایم.

راهنمای ویزای توریستی آمریکا


خیر. امکان کار با ویزای توریستی آمریکا وجود ندارد.


ویزای توریستی آمریکا با توجه به شرایط فردی متقاضی می‌تواند با اعتبارهای ده ساله، پنج ساله و دو ساله و یا شش ماهه صادر شود؛ اما برای ایرانیان فقط ویزای توریستی ۶ ماهه آمریکا صادر می‌شود.


اقامت بیش از زمان تعیین شده با ویزای توریستی آمریکا نه تنها عواقبی همچون اخراج از کشور آمریکا را به دنبال خواهد داشت، بلکه تا چندین سال اجازه دریافت هرگونه ویزای آمریکا و ورود به این کشور از شما سلب خواهد شد.


خیر، بعد از اتمام مهلت قانونی اقامت با ویزای توریستی باید امریکا را ترک کنید و به کشور خودتان برگردید اما می توانید بعدا برای ویزای مهاجرتی جداگانه اقدام کنید.


پاسپورتتان باید حداقل ۶ ماه بعد از زمان خروج احتمالی از امریکا اعتبار داشته باشد.


ویزای توریستی برای ایرانیان ۶ ماهه صادر می‌شود، در شرایط خاص و در صورت نیاز به زمان بیشتر می‌توانید برای تمدید ویزا به اداره مهاجرت آمریکا مراجعه کنید، اما احتمال موفقیت در این موضوع کم است.


بله. خانواده شخص متقاضی نیز می‌توانند ویزای توریستی دریافت کنند، اما برای هر عضو از خانواده باید به صورت جداگانه مراحل اداری و مصاحبه طی شود و نمی‌توان ویزای خانوادگی دریافت کرد.


خیر، ویزای توریستی امریکا قابل تمدید نیست.


خیر، تاثیر مثبت دارد.

راهنمای ویزای همراه آمریکا


ویزای همراه آمریکا به اقوام درجه اول فرد متقاضی داده می‌شود که شامل همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال او است.


ویزای همراهی کاری آمریکا به همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال فرد متقاضی داده می‌شود . این ویزا ۳ سال معتبر بوده و برای ۳ سال بعد هم قابلیت تمدید دارد.


کسانی که با ویزای F1 جهت تحصیل در آمریکا و کسانی که با ویزای H برای کار در آمریکا وارد این کشور می‌شوند می‌توانند برای همسر قانونی و فرزندان زیر ۲۱ سال خود ویزای همراه آمریکا را دریافت نمایند.


خیر، ویزای وابسته یک مجوز غیر مهاجرتی است، به این معنی که نمی‌تواند منجر به دریافت گرین کارت شود.


فرد با داشتن ویزای F1 متقاضی دریافت گرین‌کارت آمریکا است و در صورت گرفتن آن، همراه اون با ویزای F2 هم در شرایط مشابه گرین کارت آمریکا را دریافت می کند. همینطور همراهان مهاجرین و دارندگان ویزای H4 با یافتن کارفرمای آمریکایی فرد متسعد دریافت گرین کارت آمریکا می‌شوند.


لازمه دریافت ویزای همراهی تحصیلی آمریکا (F2) آن است که فرد متقاضی ویزای تحصیلی آمریکا (F1)، توانایی و شرایط استقبال از همراهانش را داشته باشد.


همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال دارندگان ویزای F1 و H واجد شرایط ویزای همراه آمریکا هستند.