برای اخذ

ویزای تحصیلی، توریستی، کــاری و ...

مدت زمان مورد نیاز چقدر است ؟

همه شرایط دریافت ویزا را دارند

Visa Services

موفقیت پرونده ی شما وابسته به اثبات هدفتان با توجه به مدارک مورد نیاز سفارت است که در این مهم دانش کسری با بررسی نقاط قوت و فرصت های پیشنهادی طی جلسات مشاوره تخصصی، بسته اختصاصی با توجه به شرایط شما را اعلام میکند.

نقشه ی زمانی ویزا

ویزیت کانادا و انگلیس
مدت زمان طی مراحل
ایمیل اولیه
۲ روز
دریافت مدارک بانکی اولیه با موجودی تکمیل
۱۴ روز
دریافت ترجمه مدارک
۲۰ روز
بررسی و چک مدارک و ارسال ایمیل نقص مدارک
۵ روز
دریافت پرینت مالی فاینال و نقصی مدارک
۱۰ روز
دریافت ترجمه منابع حساب در صورت لزوم
۷ روز
تهیه دعوت نامه و کاورلتر
۱۵ روز
ساخت اکانت و تهیه فرم
۱۰ روز
کامباین مدارک
۵ روز
سابمیت و گرفتن وقت
۱۰ روز
ویزای تحصیلی امریکا
مدت زمان طی مراحل
ایمیل اولیه
۲ روز
دریافت مدارک بانکی اولیه با موجودی تکمیل
۱۴ روز
دریافت ترجمه مدارک
۲۰ روز
دریافت اطلاعات پذیرش CAS, LOA, CAQ, Attestation Letter, Tution Receipt
۲ روز
بررسی و چک مدارک و ارسال ایمیل نقص مدارک
۵ روز
دریافت پرینت مالی فاینال و نقصی مدارک
۱۰ روز
تهیه Cv & SOP &Cover
۱۵ روز
ساخت اکانت و تهیه فرم
۱۰ روز
کامباین مدارک
۵ روز
سابمیت و گرفتن وقت
۱۰ روز
ویزیت امریکا
مدت زمان طی مراحل
ایمیل اولیه
۲ روز
وقت سفارت
۱۵ روز
دریافت مدارک ۴۵ روز قبل از وقت سفارت
۴۰ روز
تهیه و تنظیم فرم DS
۱۵ روز
دعوت نامه و Add-to-App
۱۵ روز
آمادگی مصاحبه
۱۲ روز
تحویل مدارک
۱ روز
ویزای تحصیلی امریکا
مدت زمان طی مراحل
ایمیل اولیه
۲ روز
دریافت I20 و رزرو وقت سفارت
۱۵ روز
دریافت مدارک ۴۵ روز قبل از وقت سفارت
۴۰ روز
تهیه Cv & SOP & Add to Application
۱۵ روز
تهیه و تنظیم فرم DS
۱۵ روز
آمادگی مصاحبه و پرداخت Sevis Fee
۱۲ روز
تحویل مدارک
۱ روز