با وجود اشتغال در حال توسعه قابل پذیرش نیست که همچنان صنایع تحت سلطه مردان باشند. این موضوع مشاغلی همچون علوم، فناوری، مهندسی، و ریاضیات (STEM) را در زمینه های ساخت و ساز و تولید شامل می شود. زنان و سایر افراد دگرسان جنسیتی (Genderdiverse) همچنان موانعی را برای ورود به صنعت موردنظر خود تجربه می کنند. وقتی برای زنان فرصت‌هایی فراهم شود آنها دیدگاه‌ها، مهارت‌ها و استعدادهای منحصربه‌فردی را به ارمغان می‌آورند که برای پیشبرد نوآوری و پیشرفت در همه زمینه‌ها بسیار ارزشمند است.

مارسی این (Marci Ien) وزیر زنان و برابری جنسیتی جوانان مبلغ ۹۲۴۳۷۰ دلار را طی دو سال و نیم برای موسسه (Build a Dream to Empower Women) به منظور پروژه حمایت از زنان برای دستیابی به اشتغال، حفظ و پیشرفت در مشاغل مردانه مشخص کرد. این بودجه به موانع سیستماتیک زنان برای حفظ شغل در مشاغل تحت سلطه مردان می پردازد.

موسسه (Build a Dream) با ایجاد ارتباط با همکاران صنعت، دانشجویان و جویندگان کار از طریق کنفرانس‌های مجازی، نمایشگاه‌های کاریابی، کارگاه‌ها و برنامه‌های یادگیری عملی، فرصت‌های توسعه شغلی را ارائه می‌دهد.

دولت کانادا از طریق برنامه زنان به همکاری با سازمان‌های زنان برای حمایت از طرح‌هایی که برابری جنسیتی و شکوفایی اقتصادی زنان را ارتقا می‌دهند ادامه خواهد داد. از بین بردن موانع و ایجاد محیط های فراگیر فرصت هایی را برای زنان به وجود می آورد و نیروی کار کانادا را گسترش می دهد.

منبع : https://www.canada.ca

دولت کانادا به بهبود مشارکت اقتصادی زنان در صنایع تحت سلطه مردان کمک می کند