ادامه جلسه مشاوره تخصصی و سوالات مطرح شده در آن پیرامون ویزای ویزیت کانادا

جلسه مشاوره تخصصی و سوالات مطرح شده در آن پیرامون ویزای ویزیت کانادا

معرفی روند آمادگی برای مشاوره در دانش کسری ، تکمیل فرم اطلاعات فردی برای شروع مشاوره تخصصی

تماس برای ارائه لیست مدارک مورد نیاز برای ادامه روند اخذ ویزا و شروع جلسه چک لیست

پروسه عقد قرارداد با دانش کسری و سوالات پیرامون مبحث قرارداد

ادامه جلسه مشاوره تخصصی و سوالات مطرح شده در آن پیرامون ویزای ویزیت کانادا و اخذ مدارک برای قرارداد

ادامه جلسه بررسی اولیه مدارک

جلسه بررسی مدارک

ادامه جلسه چک لیست مدارک

ادامه جلسه بررسی اولیه مدارک

ادامه جلسه بررسی اولیه مدارک