جلسه مشاوره تخصصی و سوالات مطرح شده در آن پیرامون ویزای ویزیت کانادا

جلسه مشاوره تخصصی و سوالات مطرح شده در آن پیرامون ویزای ویزیت کانادا

معرفی روند آمادگی برای مشاوره در و تکمیل فرم اطلاعات فردی برای شروع مشاوره تخصصی

تماس برای ارائه لیست مدارک مورد نیاز برای ادامه روند اخذ ویزا و شروع جلسه چک لیست

پروسه عقد قرارداد با دانش کسری و سوالات پیرامون مبحث قرارداد

ادامه جلسه مشاوره تخصصی و سوالات مطرح شده پیرامون ویزای ویزیت کانادا و اخذ مدارک برای قرارداد

ادامه جلسه بررسی اولیه مدارک

جلسه بررسی مدارک

ادامه جلسه چک لیست مدارک

تماس برای تکمیل مدارک

ادامه جلسه بررسی اولیه مدارک

ادامه جلسه بررسی اولیه مدارک

تحویل مدارک ناقص پرونده

چک کردن و تحویل مدارک مورد نیاز

چک کردن و تحویل مدارک مورد نیاز

سابمیت کردن مدارک