- ویزای دانشجویی (ساب کلاس ۵۰۰)

در یک دوره تحصیلی که واجد شرایط شده اید شرکت و تحصیل کنید …
برای دیدار از اعضای خانواده یا دوستان یا به عنوان یک توریست و یا برای انجام امور تجاری …
جهت شرکت در پروژه های تحقیقاتی در موسسات علمی و عالی استرالیا و شرکت در فعالیت های پژوهشی …
برای ازدواج با همسر استرالیایی خود در خاک این کشور …