- ویزای دانشجویی (ساب کلاس ۵۰۰)

در یک دوره تحصیلی که واجد شرایط شده اید شرکت و تحصیل کنید…

اطلاعات بیشتر

برای دیدار از اعضای خانواده یا دوستان یا به عنوان یک توریست و یا برای انجام امور تجاری …

اطلاعات بیشتر

این ویزای موقت برای افرادی است که برای درمان پزشکی یا حمایت از شخصی که این ویزا را دارد به استرالیا سفر میکنند. همچنین برای افرادی است که در حال اهدای عضو هستند.

اطلاعات بیشتر

جهت شرکت در پروژه های تحقیقاتی در موسسات علمی و عالی استرالیا و شرکت در فعالیت های پژوهشی …

اطلاعات بیشتر

برای ازدواج با همسر استرالیایی خود در خاک این کشور …

اطلاعات بیشتر

روند اخذ ویزای استرالیا در دانش کسری

در یک دوره تحصیلی که واجد شرایط شده اید شرکت و تحصیل کنید…

اطلاعات بیشتر

برای دیدار از اعضای خانواده یا دوستان یا به عنوان یک توریست و یا برای انجام امور تجاری …

اطلاعات بیشتر

این ویزای موقت برای افرادی است که برای درمان پزشکی یا حمایت از شخصی که این ویزا را دارد به استرالیا سفر میکنند. همچنین برای افرادی است که در حال اهدای عضو هستند.

اطلاعات بیشتر

جهت شرکت در پروژه های تحقیقاتی در موسسات علمی و عالی استرالیا و شرکت در فعالیت های پژوهشی …

اطلاعات بیشتر

برای ازدواج با همسر استرالیایی خود در خاک این کشور …

اطلاعات بیشتر

روند اخذ ویزای استرالیا در دانش کسری

برای تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا …

اطلاعات بیشتر

برای دیدار از اعضای خانواده یا دوستان یا به عنوان یک توریست و یا برای انجام امور تجاری …

اطلاعات بیشتر

این ویزای موقت برای افرادی است که برای درمان پزشکی یا حمایت از شخصی که این ویزا را دارد به استرالیا سفر میکنند. همچنین برای افرادی است که در حال اهدای عضو هستند.

اطلاعات بیشتر

جهت شرکت در پروژه های تحقیقاتی در موسسات علمی و عالی استرالیا و شرکت در فعالیت های پژوهشی …

اطلاعات بیشتر

برای ازدواج با همسر استرالیایی خود در خاک این کشور …

اطلاعات بیشتر

روند اخذ ویزای استرالیا در دانش کسری