_ ویزای تحصیلی (Study Permit)

برای تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا …

اطلاعات بیشتر

به همسر دارنده مجوز تحصیل امکان کار تمام وقت را میدهد …

اطلاعات بیشتر

اگر یک محقق بین المللی و یا فرد علمی هستید و از شما جهت تدریس و تحقیق دعوت شده است …

اطلاعات بیشتر

برای سفر، ملاقات با خانواده و دوستان، انجام امور تجاری، دریافت درمان پزشکی یا حمل و نقل از طریق کانادا …

اطلاعات بیشتر

به والدین، پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا تعلق میگیرد …

اطلاعات بیشتر

روند اخذ ویزای کانادا در دانش کسری

برای تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا …

اطلاعات بیشتر

به همسر دارنده مجوز تحصیل امکان کار تمام وقت را میدهد …

اطلاعات بیشتر

اگر یک محقق بین المللی و یا فرد علمی هستید و از شما جهت تدریس و تحقیق دعوت شده است …

اطلاعات بیشتر

برای سفر، ملاقات با خانواده و دوستان، انجام امور تجاری، دریافت درمان پزشکی یا حمل و نقل از طریق کانادا …

اطلاعات بیشتر

به والدین، پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا تعلق میگیرد …

اطلاعات بیشتر

مراحل اخذ ویزای کانادا

برای تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا …

اطلاعات بیشتر

به همسر دارنده مجوز تحصیل امکان کار تمام وقت را میدهد …

اطلاعات بیشتر

اگر یک محقق بین المللی و یا فرد علمی هستید و از شما جهت تدریس و تحقیق دعوت شده است …

اطلاعات بیشتر

برای سفر، ملاقات با خانواده و دوستان، انجام امور تجاری، دریافت درمان پزشکی یا حمل و نقل از طریق کانادا …

اطلاعات بیشتر

به والدین، پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا تعلق میگیرد …

اطلاعات بیشتر

مراحل اخذ ویزای کانادا