_ ویزای دانشجویی (Student Visa)

اگر ۱۶ یا ۱۷ ساله هستید و می خواهید در یک مدرسه مستقل در انگلستان تحصیل کنید، ممکن است واجد شرایط ویزای دانش آموزی باشید.

اطلاعات بیشتر

این ویزا شامل دانش آموزان ۴ تا ۱۷ سال است

اطلاعات بیشتر

شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده استاندارد برای گردشگری، تجارت، تحصیل (دوره های تا ۶ ماه) و سایر فعالیت های مجاز از انگلستان دیدن کنید.

اطلاعات بیشتر

اگر به واسطه یک جریان علمی قصد بازدید زیر ۶ ماه را دارید

اطلاعات بیشتر

برای توقف کوتاه مدت در بریتانیا و عبور از این کشور استفاده می شود ..

اطلاعات بیشتر

زبان انگلیسی مطالعه کنید، در اردوی تابستانی شرکت کنید، در یک موسسه معتبر تحقیق کنید، در یک امتحان شرکت کنید یا در آزمون PLAB شرکت کنید

اطلاعات بیشتر

اگر توسط یک سازمان یا مشتری مستقر در بریتانیا به عنوان متخصص در حرفه خود دعوت شده اید …

اطلاعات بیشتر

اگر می خواهید در انگلستان ازدواج کنید …

اطلاعات بیشتر

چنانچه قصد تجارت و تبادل تجاری در انگلستان را دارید …

اطلاعات بیشتر

روند اخذ ویزای کانادا در دانش کسری

اگر ۱۶ یا ۱۷ ساله هستید و می خواهید در یک مدرسه مستقل در انگلستان تحصیل کنید، ممکن است واجد شرایط ویزای دانش آموزی باشید.

اطلاعات بیشتر

این ویزا شامل دانش آموزان ۴ تا ۱۷ سال است

اطلاعات بیشتر

شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده استاندارد برای گردشگری، تجارت، تحصیل (دوره های تا ۶ ماه) و سایر فعالیت های مجاز از انگلستان دیدن کنید.

اطلاعات بیشتر

اگر به واسطه یک جریان علمی قصد بازدید زیر ۶ ماه را دارید

اطلاعات بیشتر

برای توقف کوتاه مدت در بریتانیا و عبور از این کشور استفاده می شود ..

اطلاعات بیشتر

زبان انگلیسی مطالعه کنید، در اردوی تابستانی شرکت کنید، در یک موسسه معتبر تحقیق کنید، در یک امتحان شرکت کنید یا در آزمون PLAB شرکت کنید

اطلاعات بیشتر

اگر توسط یک سازمان یا مشتری مستقر در بریتانیا به عنوان متخصص در حرفه خود دعوت شده اید …

اطلاعات بیشتر

اگر می خواهید در انگلستان ازدواج کنید …

اطلاعات بیشتر

چنانچه قصد تجارت و تبادل تجاری در انگلستان را دارید …

اطلاعات بیشتر

مراحل اخذ ویزای انگلستان

اگر ۱۶ یا ۱۷ ساله هستید و می خواهید در یک مدرسه مستقل در انگلستان تحصیل کنید، ممکن است واجد شرایط ویزای دانش آموزی باشید.

اطلاعات بیشتر

این ویزا شامل دانش آموزان ۴ تا ۱۷ سال است

اطلاعات بیشتر

شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده استاندارد برای گردشگری، تجارت، تحصیل (دوره های تا ۶ ماه) و سایر فعالیت های مجاز از انگلستان دیدن کنید.

اطلاعات بیشتر

اگر به واسطه یک جریان علمی قصد بازدید زیر ۶ ماه را دارید

اطلاعات بیشتر

برای توقف کوتاه مدت در بریتانیا و عبور از این کشور استفاده می شود ..

اطلاعات بیشتر

زبان انگلیسی مطالعه کنید، در اردوی تابستانی شرکت کنید، در یک موسسه معتبر تحقیق کنید، در یک امتحان شرکت کنید یا در آزمون PLAB شرکت کنید

اطلاعات بیشتر

اگر توسط یک سازمان یا مشتری مستقر در بریتانیا به عنوان متخصص در حرفه خود دعوت شده اید …

اطلاعات بیشتر

اگر می خواهید در انگلستان ازدواج کنید …

اطلاعات بیشتر

چنانچه قصد تجارت و تبادل تجاری در انگلستان را دارید …

اطلاعات بیشتر

مراحل اخذ ویزای کانادا